සීමාසහිත ෂින්ටයි හුයිමාඕ ට්‍රේඩිං සමාගම.

අපව අමතන්න

සීමාසහිත ෂින්ටයි හුයිමාඕ ට්‍රේඩිං සමාගම.

දුරකථන
+ 86-18732905858 / + 86-18731911717
+ 86-18713901717 / + 86-15075921717
+ 86-15932091717

Whatsapp
+8618732905858 18731911717 15932091717

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න